Heerlijk ZeelandVakantiewoningen in Oostkapelle

Prijzen Dunopark 41

Huurprijs per week 2021 excl. vaste kosten (zie onder)
Laagseizoen ook vanaf 3 nachten (prijs op aanvraag)

van

tot

Huur per week

08-01-2021

12-02-2021

€ 270,00

12-02-2021

26-02-2021

€ 475,00

26-02-2021

19-03-2021

€ 270,00

19-03-2021

26-03-2021

€ 475,00

26-03-2021

25-06-2021

€ 620,00

25-06-2021

02-07-2021

€ 865,00

02-07-2021

03-09-2021

€ 865,00

03-09-2021

24-09-2021

€ 620,00

24-09-2021

08-10-2021

€ 475,00

08-10-2021

05-11-2021

€ 620,00

05-11-2021

23-12-2021

€ 270,00

23-12-2021

06-01-2022

€ 620,00Vaste Kosten 2021/2022

Energie per dag   mei t/m sept € 7,50 okt t/m april € 8,50
Energie per dag  mei t/m, sept 2022 € 800 okt t/m april 2022 € 9,00

Toeristenbelasting € 2,00 p.p. per nacht

Hond € 2,50 per dag

Eindschoonmaak € 75,00

Administratiekosten € 12,50

Borg € 150,00

Dag van aankomst vanaf 15.00 uur

Vertrek voor 10.00 uurHuurprijs per week 2022 excl. vaste kosten (zie boven)

Laagseizoen ook vanaf 3 nachten (prijs op aanvraag)

Periode

 

Huur per week

van

tot

 

07-01-2022

18-02-2022

€ 290,00

18-02-2022

04-03-2022

€ 495,00

04-03-2022

18-03-2022

€ 290,00

18-03-2022

25-03-2022

€ 495,00

25-03-2022

17-06-2022

€ 640,00

17-06-2022

24-06-2022

€ 740,00

24-06-2022

09-09-2022

€ 895,00

09-09-2022

04-11-2022

€ 640,00

04-11-2022

23-12-2022

€ 290,00

23-12-2022

06-01-2023

€ 640,00ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

 1. Huursom, diverse bedragen, kosten van energie

1.1 Behalve de kale huursom zijn ook de volgende op het huurcontract / de factuur vermelde bijkomende bedragen verschuldigd.
a. Toeristenbelasting. Deze bedraagt in de gemeente Veere € 2,00 per persoon per overnachting ongeacht leeftijd (tussentijdse wijzigingen voorbehouden).
b. Schoonmaakkosten. Het betreft standaard schoonmaakkosten. Mocht het huurobject tijdens de huurperiode zodanig zijn vervuild dat extra schoonmaakkosten noodzakelijk zijn, dan zullen deze met de waarborgsom verrekend worden.
c. Waarborgsom. Het bedrag van de waarborgsom wordt 30 dagen volgend op de einddatum van de huurperiode teruggestort, mits het huurobject achtergelaten wordt volgens de geldende voorschriften. Eventuele aan het huurobject veroorzaakte schade wordt met de waarborgsom verrekend. Schadebedragen die niet uit de waarborgsom vergoed kunnen worden, dienen door huurder op eerste verzoek door of namens verhuurder volledig vergoed te worden. Eventuele extra schoonmaak kosten worden eveneens met de waarborgsom verrekend.
d. Administratiekosten. Per reservering worden € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.
1.2 Energiekosten. Deze worden berekend zoals aangegeven op de website en het huurcontract. 

 

2. Verplichtingen huurder
2.1 Huurder dient het huurobject uitsluitend als vakantiehuis te gebruiken, mag het huurobject niet aan derden in huur of gebruik geven, noch daarin meer personen doen overnachten dan in de huurovereenkomst overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Mocht huurder in strijd met het voorgaande handelen, dan heeft verhuurder het recht naar zijn keuze hetzij de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (hetgeen betekent dat huurder het huurobject onmiddellijk moet verlaten, waarbij de gehele huursom ongekort verschuldigd blijft), hetzij de huursom eenzijdig met een bedrag van € 25,-- per extra persoon per nacht te verhogen.
2.2 Huurder zal het huurobject als een goed huisvader gebruiken, waarbij huurder aansprakelijk is voor tijdens de huurperiode aan het huurobject toegebrachte schade, inclusief schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, tenzij huurder aantoont dat de schade in redelijkheid niet aan hem is toe te rekenen.
2.3 Huurder dient het huurobject met inventaris op datum en tijdstip van einde van de huurperiode schoon en in goede staat te verlaten.
2.4 Huurder mag alleen huisdieren mee brengen na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
2.5 Huurder zal geen overlast bezorgen aan de buren en overige omgeving.
2.6 Ter vermijding van misverstand, indien in deze voorwaarden wordt gesproken van huurder, dienen daaronder mede te worden begrepen de gezinsleden en gasten van huurder.

 

 3. Optierecht
3.1 Elke reservering kunt u binnen 8 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Dit dient u eerst telefonisch te melden, waarna u dit per aangetekend schrijven bevestigt onder bijvoeging van het huurcontract. U bent ten alle tijden de reserveringskosten verschuldigd.
3.2 Bij annulering na deze 8 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 4)
3.3 Bij reservering binnen 8 weken voor de aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht en gelden de normale annuleringsvoorwaarden onder punt 4.

  

4. Annulering
4.1 Verhuurder kan door bijzondere omstandigheden genoopt worden tot annulering en ontbinding van de huurovereenkomst. Annulering en ontbinding dient schriftelijk te geschieden. Verhuurder zal in dat geval zijn best doen een alternatief aan huurder aan te bieden. Mocht dit niet tot tevredenheid van huurder lukken, dan zal verhuurder alle door huurder betaalde bedragen terugstorten, zonder enige nadere aansprakelijkheid van verhuurder. In het geval van annulering door verhuurder binnen 8 dagen voor aanvang van de huurperiode, en niet acceptatie door huurder van enig aan hem
geboden alternatief is verhuurder echter een bedrag van EUR 115,00 aan huurder verschuldigd.
4.2 Huurder is gerechtigd de huurovereenkomst te annuleren en te ontbinden, met inachtneming van het volgende.
a. Annulering en ontbinding dient telefonisch en per E-mail te geschieden.

b. Bij annulering binnen 8 dagen na reservering is het optierecht van kracht (zie punt 3)
c. Bij annulering na 8 dagen en tot drie maanden voor aanvang van de huurperiode, wordt 15% van de kale huursom in rekening gebracht.
Bij annulering tussen drie maanden en een maand voor aanvang van de huurperiode, wordt 50% van de kale huursom in rekening gebracht.
Bij annulering tot een maand en een week voor aanvang van de huurperiode, wordt 75% van de kale huursom in rekening gebracht.
Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de huurperiode, wordt de volledige kale huursom in rekening gebracht.
Te allen tijden zullen bij annulering de administratiekosten verschuldigd zijn.
d. Verhuurder zal na ontvangst van een annulering van huurder een annuleringsnota opmaken, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend conform de inhoud van de annuleringsnota en enig overblijvend saldo ten gunste van huurder zal worden teruggestort.

  

5. Klachten
Ondanks alle bemoeienissen en zorgen van verhuurder, is het toch mogelijk dat huurder een gerechtvaardigde klacht heeft. Huurder dient eventuele klachten en technische storingen onmiddellijk te melden bij het schoonmaakbedrijf. Intussen dient huurder alle stappen te nemen die in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd teneinde eventuele schade te beperken. Indien de klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient huurder zulks uiterlijk vier weken na beƫindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd aan verhuurder kenbaar te maken. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd.

  

6. Werk in uitvoering
Het kan gebeuren dat in de buurt van het gehuurde object wordt gewerkt, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of (ver)bouwactiviteiten. Verhuurder kan voor eventuele overlast geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.